مسئله دیگر داستان آتش افروزی فضا های مجازی است

600

بار ها به مسولین تذکر داده ایم از رئیس جمهوری گرفته تا دیگران که این فضای مجازی بلای جان شماست...فحشا را به درون خانواده ها می فرستد...متاسفانه گوش شنوائی نبود...یک نفر مزدور موساد و سیا برای ده میلیون نفر پیام می فرستدو ...آیا عاقلانه هست ما خودمان را در اختیار آنها بگذاریم...نگوئید دوباره بر می گردیم این شیاطین هم دوباره بر می گردند