پودمان ۵ دانش فنی پایه مکانیک خودرو....پورسالم

1,479
پودمان ۵ دانش فنی پایه مکانیک خودرو و پودمان ۴ ماشین کشاورزی با عنوان مقاومت در برابر تغییر شکل
pixel