پنجمین جشنواره ایران ما - کارتیمی و گروهی - مدرسه دانش

572
این جشنواره همه ساله در مدرسه دانش بعنوان یک کار تیمی و گروهی انجام می شود. * استعدادها در زمینه های مختلف رشد می کند. * انواع هوش های چند گانه در تعاملات پیش آمده مورد توجه قرار گرفته پرورش می یابد. * افراد در یک محیط واقعی تجربه قرار گرفتن در گروه و ارتباطات آنرا لمس می کنند. * مدیریت زمان، مدیریت مالی و مدیریت پروژه را تجربه می کنند. * به توانایی های خود و دیگران بصورت ملموس تر پی می برند.
pixel