مصاحبه با مدیرعامل شرکت پایوران مه داده پویش

37
مصاحبه اتاق رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با آقای چراغی صنوبری مدیرعامل شرکت پایوران مه داده پویش از شرکت های مستقر در این پارک
pixel