افطاری بزرگ شهرداری اردبیل

560

افطاری بزرگ شهرداری اردبیل در محله شهید گاه جهت پذیرایی از ۹۰۰۰ روزه دار اردبیلی