افطاری بزرگ شهرداری اردبیل

631
افطاری بزرگ شهرداری اردبیل در محله شهید گاه جهت پذیرایی از ۹۰۰۰ روزه دار اردبیلی
pixel