نشست آشنایی با بسته حمایتی بیمه ایران از شرکت های دانش بنیان-3

181

سلسله نشست های کسب و کار دانش بنیان 6 شهریور 1397 - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری