مشاوره و اجرای پروژه های روانشناسی صنعتی و سازمانی

66

روانشناسی صنعتی و سازمانی (Industrial-organizational psychology) شاخه‌ای از دانش و معرفت است که تأمین کننده مهارت انسانی برای مدیران، دانشجویان و دیگر افراد است. این شاخه در پی کسب دانش در خصوص همه جنبه‌های رفتار آدمی در محیط های سازمانی از قبیل انگیزش کارکنان، ارتباط، رهبری، نظارت، خشنودی و دیگر نگرشهای شغلی و حل و فصل تعارضها میباشد که برای آگاهی مدیران بسیار سودمند است.

گروه کلید
گروه کلید 15 دنبال کننده