شهید اسماعیل کفشی

146

شهید اسماعیل کفشی تاریخ شهادت: 24 دیماه 1365