مصوبات صحن علنی 163 شورای شهرکرج

93
یکشنبه سی و یکم شهریور یکصدو شصت و سومین جلسه پارلمان شهری کرج تشکیل شد و اعضای 13 نفره آن پس از بررسی لوایح پیشنهادی با برگزاری انتخابات اعضای مرکزپژوهش شورای شهر را برگزید. ایلیات یکی از اعضای شورا در باره مصوبات امروز شورا توضیحات بیشتری داده است:
خبر البرز 10 دنبال کننده
pixel