مقدمه ای بر شبکه های کامپیوتری

94

در این ویدیو ما مفاهیم ابتدایی شبکه همچون شبکه های LAN,WAN,MAN,GAN,PAN و همچنین انواع توپولوژی های شبکه مانند Bus,Ring,Star,Hub and Spoke ,Full Mesh, Partial Mesh را به شما معرفی خواهیم کرد و در انتها به بررسی دو نوع شبکه Client/Server و Peer to Peer خواهیم پرداخت.