دالایی لاما "عارف سازمان سیا"

893

دالایی لاما درست به مانند یکی از ستارگان هالیوود در رسانه های غربی مورد تمجید و ستایش قرار می گیرد. باید به این واقعیت اشاره نمود که حمایت سازمان سیا و دیگر رسانه های سلطه از دالایی لاما به منظور مواجه ساختن چین با چالشی درونی و هم ترویج نوعی از عرفان انسان مدارانه است که در آن میل به نوعی سرخوشی مادی در رأس اعتقادات فرد قرار می گیرد.

یاس

یاس

2 سال پیش
این عرفانی که علمای ما صحبت میکنن ایا از خودشون در آوردند یا در زمان پیغمبر هم بوده