ابداع محلی شیوه جدید آبیاری زیر سطحی

1,421
در این شیوه ،اولا آب به خوبی در اختیار ریشه قرار می گیرد و از تبخیر در اثر آفتاب پیشگیری می شود ثانیا از رشد قارچ و علف هرز جلوگیری می شود.
pixel