دوربین 95 ؛ قسمت 13 ؛ کار یابی فارغ التحصیلان آمریکا

34

1402- کاریابی دانشجویان امریکا در دانشگاه با حضور نماینده شرکت های آمریکایی . فرستنده : مجتبی رضا خواه