فیزیک 2- میدان الکتریکی:نوسان بار الکتریکی روی محور یک حلقه باردار

378
آموزش فیزیک 370 دنبال‌ کننده
محاسبه فرکانس نوسان بار الکتریکی روی محور یک حلقه باردار
آموزش فیزیک 370 دنبال کننده
pixel