دیسک گردن وشرایط ایجاد کننده دیسک گردن

674
در این ویدئو شرایطی که دیسک گردن ایجاد میکند با عکس نشان داده شده است ورزش مخصوص دیسک گردن نشان داده شده است حرکاتی که نشان داده شده است در چهار جهت باید انجام گیرد در روز سه نوبت وهر نوبت ده تا انجام شود در هنگام انجام حرکات دقت کنید سر کاملارو برو ومستقیم جلو را نگاه کنید ووقتیکه حرکاتی که در تصویر نشان داده شده است انجام میدهید با دستتان فشار مختصر به سر وبا سرتان در خلاف جهت دستتان بدست فشا ر بیاورید وتا ده بشمارید وهمین حرکت را در جهات دیگر تکرار کنید
pixel