قرارگاه پیشرفت آبادانی زنجان "توانمندسازی روستائیان"

380

اجرای دوره آموزشی توانمندسازی مهارتی روستائیان دهستان های قره پشتلو شهرستان زنجان، شیوانات شهرستان قیدار و اوریاد شهرستان ماهنشان استان زنجان

سرخ پوست
%95
کارگردان: نیما جاویدی مدت زمان: یک ساعت و 27 دقیقه
سرخ پوست