فعال کردن یکی از قابلیت های هوشمند تیاندی : قابلیت Running .

86

وب سایت رسمی شرکت فراگستر الکترونیک www.faragostar-co.com