آموزش حرفه ای xsteel و نقشه کشی(تکلا) بامدرک خانه عمران

681

سازه های فلزی رفتار مناسب تری در برابر نیروی زلزله از خود نشان می دهند. ولی به علت دقت کم در اجرا در اغلب مواقع سازه های فلزی در برابر زلزله آسیب پذیرتر نشان می دهند. و این دقت اجرا در اولین قدم مستلزم وجود نقشه های دقیق و هوشمندانه کارگاهی جهت ساخت و نصب قطعات است. نقشه های سازه ای بدون انجام مدل سازی سه بعدی انجام گیرد، همه فایل های اجرایی را دارا نیست و دقت لازم را در اجرای سازه های فلزی ندارد.

خانه عمران
خانه عمران 32 دنبال کننده