ایران و روسیه در خلیج فارس رزمایش مشترک برگزار خواهند کرد

933

نیروی دریایی ایران و روسیه امسال در خلیج فارس رزمایش مشترک برگزار خواهند کرد.