بازدید از غرفه شرکت du دومین اپراتور بزرگ دولت امارات در نمایشگاه GITEX 2019

107
شرکت Du یکی از شرکت های ارتباطی و مخابراتی در کشور دبی است. این شرکت با اکثر کمپانی های صاحب نام فناوری در ارتباط است. در این گزارش تیم ما از غرفه این شرکت در نمایشگاه GITEX 2019 دبی گزارش می دهند.
pixel