حل کردن تگزاپن زیر 10 دقیقه

285

حل کردن تگزاپن در کمتر از 10 دقیقه. تگزاپن یک ماده با زنجیرهای هیدروکربنی آب گریز میباشد و با یک سر آب دوست، قسمت زنجیره هیدروکربنی آن به راحتی در آب حل نمیشوند. در فیلم فوق نحوه حل کردن تگزاپن در آب را نمایش داده است. برای مشاهده اطلاعات کامل در مورد تگزاپن میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید. نگین تجارت پیام تامین کننده تگزاپن. http://aryachemical.com/index.aspx?Product 54571 021