ضرورت توسعه ژئوماتیک در کشور و نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

179

در این ویدئو دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری، رئیس گروه ژئوماتیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به بیان ضرورت توسعه فناروی های ژئوماتیک در کشور پرداخته و تلاش های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در توسعه زیست بوم فناوری ژئوماتیک در کشور را تشریح می نمایند.

زنده
هم اکنون، پخش زنده کنسرت گروه رستاک
pixel