ضرورت توسعه ژئوماتیک در کشور و نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

264
در این ویدئو دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری، رئیس گروه ژئوماتیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به بیان ضرورت توسعه فناروی های ژئوماتیک در کشور پرداخته و تلاش های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در توسعه زیست بوم فناوری ژئوماتیک در کشور را تشریح می نمایند.
pixel