(نصیرى از قرچك) سخنان زیباى استاد دانشمند درمورد انقلابى بودنش (مهرماه٩٨)

1,103
pixel