چقدر بدون لباس و تجهیزات میتونیم روی هر سیاره زنده بمونیم؟

171
اگه بتونیم نفسمون رو نگه داریم و هیچ پوشش مخصوصی نداشته باشیم، چقدر میتونیم روی هر سیاره از منظومه شمسی زنده بمونیم؟ --- میلاد عابدینی: MiladAbedini.com من را دراینستاگرام دنبال کنید: @MiladAbedinicom
pixel