مفاهیم پایه ای آمار عصبی در کارگاه گروه آنالیز تصاویر مغزی (نیاگ)

355
مفاهیم مقدماتی آمار ارائه شده در کارگاه تخصصی fMRI مفهوم آمار و تغییرات در اشکال مفاهیم متغیرهای تصادفی توزیع های آماری مفهوم توزیع نمونه و جامعه قضیه حد مرکزی ارتباط بین متغیرها مفهوم رگرسیون خطی برآورد حداقل مربعات خطا برآورد پارامترهای رگرسیون چندگانه ازمون فرض خطاهای نوع اول و دوم FP FN TP TN ارائه دهنده: دکتر سید مرتضی نجیبی، بخش آمار، دانشگاه شیراز
pixel