ج5-ه3-آموزش توسعه برند شغلی و خودمربیگری-خودارزیابی 3

35

در ما رویکرد خودارزیابی را برای کمک به سونیا به منظور ارزیابی مهارتهای ارائه اش، بررسی کردیم. در ادامه جلسه پنجم از هفته سوم آموزش آنلاین توسعه برند شغلی و خودمربیگری این مراحل مورد بررسی بیشتر قرار خواهند گرفت.

دوره سرا
دوره سرا 264 دنبال کننده