آموزش اعتبارسنجی اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی

377

در این درس گفتار آموزشی مهندس نوید کمالی با یکی از آسانترین تکنیک های اعتبار سنجی اخبار و شایعات فضای مجازی آشنا می شوید و پس از فراگیری این درس قادر خواهید بود تا به خوبی در برابر عملیات های روانی رسانه های داخلی و خارجی ضد ایرانی مصون شوید. لطفا آنچه را فرا گرفتید به دیگران نیز آموزش دهید www.NavidKamali.ir