داغترین‌ها: #Copa America 2019

کارآفرینی اجتماعی چیست؟

3,311

کارآفرینی اجتماعی به چه نوع کسب وکاری گفته می شود؟ یک کارآفرینی اجنماعی باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟