آزمایش پر و خالی شدن خازن ها

996
آزمایش بیستم؛ فصل سوم؛ کتاب آزمایشگاه علوم پایه یازدهم
pixel