آسانسور کارگاهی پاپصیران

663

آسانسورهای دوموتوره و سه موتوره پاپصیران مناسب برای حمل بار و نفر