برش شیشه با استفاده از استئن ( لاک پاک کن حاوی استون)

396

یک بند را دور بطری گره زده و روی بند استون ریخته شود و سپس آتش بزنید سپس 20 دقیقه در آب قرارد دهد. نگین تجارت پیام وارد کننده استون 02154571 www.aryachemical.com