دوستی با ببر ۱۷۰ کیلوگرمی

10,402

مهر: عبدالله شول، مرد اندونزیایی است که این ببر را از ۳ ماهگی نگهداری کرده است. این ببر که اکنون ۳۷۸ پوند وزن دارد بهترین دوست وی است.