فلسفه روانشناسی اکت

215

این ویدیو مربوط به دوره ده ماهه اسطوره های زندگی و سازمان است| کامل ترین دوره تغییر و تحول شخصیتی، رهبری و تاثیرگذاری در ایران |برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 7 را به 3000909030 ارسال کنید.