آسیب‌شناسی اجتماعی: جلسه هفتم (رویکرد نظری انگ‌زنی یا برچسب‌زنی)

450
در این جلسه که جلسه هفتم از پانزده جلسه آموزشی درس «آسیب‌شناسی اجتماعی» است، رویکرد نظری انگ‌زنی یا برچسب‌زنی با مباحثی همچون چیستی برچسب، نظریه کنش متقابل اجتماعی مید، نظریه پدیدارشناسی و جهان پیرامون شوتز، نظریه کج‌روی اولیه و ثانویه ادوین لمرت، نظریه غریبه‌ها هاوارد.اس بکر، نظریه چمبلیس درباره قانون و تعریف، علل، شرایط، پیامد و راه‌حل‌های مسئله اجتماعی از نظر این رویکرد تدریس شده است. لطفاً نظرات و پرسش‌های خود را مطرح کرده و فیلم را برای دوستان‌تان ارسال کنید. pue.ir
pixel