جشنواره استارتاپی نمایشگاه ITE

1,976

جشنواره استارتاپی از جمله‌ی رویدادهای جانبی است که در جریان برگزاری نمایشگاه تراکنش ایران یا ITE برگزار می‌شود؛ اما در این رویداد چه می‌گذرد؟جشنواره استارتاپی از جمله‌ی رویدادهای جانبی است که در جریان برگزاری نمایشگاه تراکنش ایران یا ITE برگزار می‌شود؛ اما در این رویداد چه می‌گذرد؟