مهاجرت به استرالیا با وکیل رسمی مهاجرت - جلسه اول May 2017

522

پاسخ به سوالات در مورد مهاجرت به استرالیا که در طول هفته از وکیل مهاجرت پرسیده شده اند. نکات مطرح شده در این جلسه : تغییرات در رویکرد انجمن مهندسین در پروسه ارزیابی تحلیل اولیه در مورد شرایط دعوتنامه ها در سال مالی آتی ارزیابی مدارک از طریق سازمان TRA

سلکت ویزا 68 دنبال کننده
pixel