04 منبع داده پارامتریک با پارامتر کمبو باکس

61
نکات قسمت چهارم در این آموزش نحوه اضافه کردن کمبو باکس داینامیک به گزارش توضیح داده شده : به عنوان مثال می توانید درون صفحه یک کمبو باکس قرار دهید که اطلاعات استان را از یک جدول واکشی می کند و کاربر با انتخاب نام استان کل گزارش را فیلتر می کند نحوه ساخت منبع داده پارامتریک از نوع کمبو قطعه کد بار گزاری اطلاعات برای مقادیر در کمبو باکس تنظیم مقدار پیش فرض برای پارامتر
pixel