صادرات پالان الاغ به فرانسه

284

آوازه پالان های قرص و محکمش تهران را پر کرده است و شهرت پالان هایش را به كشورهای دیگر از جمله فرانسه هم رسانده است. گروه تولید: هوشنگ صدفی تدوین: عاطفه سادات حسین زاده