دیگران را رها کنیم و برخودمان متمرکز باشیم-آموزش14

15
دانشکده جذب 42 دنبال‌ کننده
آنچه که ما را از مسیر موفقیت دور می سازد توجه و تمرکز بر نظر دیگران و یا قضاوت کردن اعمال آنهاست در واقع یا قضاوت می کنیم یا قضاوت می شویم اگر ما بر خودمان متمرکز شویم و نظر دیگران هم مهم نباشد آن زمان لحظه اوج گرفتن ما خواهد بود /www.baharjavadzade.com
pixel