عید فطر عید اطاعت و بندگی

421
اين، عيد كسى است كه خداوند، روزه او را پذيرفته و عبادتش را قبول كرده است و هر روزى كه در آن، خدا معصيت نشود، آن روز عيد است. نهج البلاغة : حكمت ٤٢٨
pixel