اجرای سرود توسط حسین نادری در همایش دانش آموختگی دارالعلوم زاهدان - 1398

81

اجرای سرود توسط حسین نادری در بیست و هشتمین همایش دانش آموختگی طلاب دارالعلوم زاهدان چهارشنبه 14 فروردین 1398