معرفی کامل مرکز قلب نور رشت

316

همراه با مصاحبه با آقای دکتر مدرسی فر(متخصص پزشکی هسته ای) و سرکار خانم پورصادقی (متخصص قلب و عروق)