انجدان اراک ، نوبت تقسیم آب باغ ها Anjedan - Arak

871
آب در انجدان از سرچشمه تقسیم می شود ، مردان انجدانی برای نوبت دهی و آبیاری باغ ها آمده اند. The Anjedan Village, a district of Arak is very attractive due to natural beauties, magnificant caves, hunting grounds, and historical relics.
pixel