تغییر شماره پیراهن بازیکن

546

در زمان نقل و انتقالات یک باشگاه تا زمانیکه پنجره نقل و انتقال مسابقات باز باشد و لیست به کمیته مسابقات و سازمان لیگ ارسال نگردیده باشد میتوان شماره پیراهن بازیکنان را تغییر داد.