دستور مستقیم امام خامنی ای برای دفاع از سامرا به روایت امام جمعه بغداد

519

دستور مستقیم رهبری برای دفاع از سامرا به روایت امام جمعه بغداد

نسیم عشق
نسیم عشق 2.8 هزار دنبال کننده