نوحه بوشهری، مسعود بم، شیعیان از نو شد ماه محرم

487

Mas’oud Bam Elegy for tragedy of Karbala in Farsi نوحه بوشهری، مسعود بم، شیعیان از نو شد ماه محرم