غرفه مدیران خودرو در نمایشگاه اصفهان

378

غرفه مدیران خودرو ... در روز اول نمایشگاه اصفهان و معرفی خودرو ایکس ۲۲ و استقبال عجیب مردم از #کراس اُور زیبا