مفاهیم پایه تاسیسات-قسمت اول

317
در این ویدئوی آموزشی در مورد مفاهیمی همچون نیرو، فشار و دبی به زبان ساده و متناسب با نیاز در محاسبات تاسیساتی صحبت خواهیم کرد
pixel