برجام یا اقدام و عمل؟

363

سید مصطفی میرسلیم : برجام یا اقدام و عمل . چرا عمل نمیکنیم؟!